Jesteś tutaj: Start / Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

      Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
- praca socjalna
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
- realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Formy pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach oferuje następujące formy pomocy:
Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
Świadczenia niepieniężne: Praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, posiłek, niezbędne ubranie. Ponadto nasz ośrodek służy mieszkańcom naszej gminy niezależnie od ich wieku, płci, narodowości, wyznania czy statutu majątkowego.

Zasiłek stały: Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W dniu 01.01.2024 r. wszedł w życie przepis art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw przewidujący, że art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej otrzymują brzmienie, zgodnie z którym zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie.  W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie, przy czym kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie. Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

 

Zasiłek okresowy: przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.


Zasiłek celowy: przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie tj; 776 zł dla osoby samodzielnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości.

Komu przysługuje pomoc społeczna
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;
Pomocy udziela się w szczególności z powodu:
- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
 - osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 776 zł netto.
 - osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 600 zł.
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 - 15

Jak uzyskać

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.
Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:
- pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach 32-125 Wawrzeńczyce 57,
- telefonicznej pod numerem 12 2874003 w. 202,109
- ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy. Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.
Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:
- dowodu tożsamości,
- zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
- decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.
- orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich
- orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
- zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych
- zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej
- decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną
- dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową
- oświadczenie o stanie majątkowym
- dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energie gaz, czynsz itp.)
W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.