Jesteś tutaj: Start / usługi opiekuńcze

usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyznanie świadczenia,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania wraz z oświadczeniem o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
  • nakaz płatniczy
  • zaświadczenie lekarskie, że osoba wymaga opieki osób drugich w formie  usług opiekuńczych,
  • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał,
  • kopia: orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (oryginał do wglądu).

Forma i termin przyznania świadczenia

1.Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie ośrodka na dziennik podawczy.                                                                                                                                             2.Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.                                                                                     3.Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznaniu usług opiekuńczych.                                                                                                                                                          4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, o których mowa powyżej w szczególności, gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie osób usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być przyznane w trybie pilnym.

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania