Jesteś tutaj: Start / Rodzina 500+

Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zmiany w 500 plus -  ważne terminy w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

 Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.  Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Ważne:

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną.

 Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2022 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2022 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.


 

Zmiany w rządowym programie wsparcia rodzin 500+

Od 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zniesione zostało kryterium dochodowe uprawniające opiekunów do pobierania świadczenia na pierwsze dziecko. Do tej pory było to 800,00 zł i 1200,00 zł na osobę w rodzinach, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Nabór wniosków rusza od 1 lipca 2019 roku. Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., otrzymamy wypłaty na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
Wnioski o 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@atia, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.
Po nowelizacji rodzice będą mieli trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku, a i tak dostaną świadczenie za cały ten czas. Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
Rząd zniósł również wymóg ustalenia alimentów. W tym momencie samotne matki i ojcowie, którzy nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica, nie dostają świadczenia 500 plus.
Ustawa wprowadza ciągłość 500 plus drugiemu rodzicowi dziecka. Świadczenie będzie przyznawane nawet w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. W takim przypadku 500 plus przejdzie na drugiego rodzica.
500 plus zacznie być przyznawane jako dodatek wychowawczy dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Rezygnuje się z wydawania decyzji administracyjnej - odpowiedź o przyznaniu świadczenia będzie przesyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej. W przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Jej nieodebranie nie wstrzyma wypłaty świadczenia.
Przesunięto okres "świadczeniowy" oraz okres składania wniosków. Do tej pory rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (wychowawcze, Dobry start, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie. Od 2021 r. składanie wniosków zostanie przesunięte z 1 lipca na 1 lutego a okres "świadczeniowy" z 1 października - 30 września na 1 czerwca - 31 maja.
Szacuje się, że finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci.
Poniżej do pobrania „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”

 


 

Program Rodzina 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie powszechne i długofalowe

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dzieci, niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak otrzymać świadczenie 500 zł?

Świadczenie wychowawcze 500 zł wypłaca na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Wnioski można składać również  przez internet. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto bankowe.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego  rodziny składają już od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek  był złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostali  wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu   można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia jest  dłuższy, gdyż rozpoczął   się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów.

500 plus a podatki?

Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Rodzina 500 plus w UE?

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. 

Podsumowując należy stwierdzić iż świadczenia z programu 500 + to największy dotychczas system wsparcia dla polskich rodzin, to nawet 6.000 zł rocznie dla jednego dziecka w rodzinie. Mamy nadzieję iż będą to środki, które pomogą naszym rodzinom, a przede wszystkim dzieciom w prawidłowym funkcjonowaniu.

 

Pliki do pobrania