Pomoc państwa w zakresie dożywiania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:

- osoby w rodzinie – 600  zł (150% – 900 zł) przypadającą na każdego członka rodziny,

- osoby samotnej –  776 zł (150% – 1164 zł) .

Uwaga. Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania w.w. formy pomocy jest wykazanie w rodzinie ubiegającej się o pomoc  trudnej sytuacji spowodowanej n. długotrwałą lub ciężką chorobą, bezrobociem, niepełnosprawnością, wielodzietnością czy faktem samotnego wychowywania  dzieci.  W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

I.  WYMAGANE DOKUMENTY

  1.  Wniosek o przyznanie świadczenia (w formie podania lub zgłoszenia ustnego do protokołu)
  2.  Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  3.  Załączniki do wniosku:

- udokumentowanie wysokości dochodu, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury/renty lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego)

- w przypadku choroby lub niepełnosprawności – udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

- w przypadku  bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP ( aktualne zaświadczenie),

-  inne dokumenty istotne w sprawie.